Статьи о Польше

Драматичный призыв?

Dramatyczny apel Polaków z Donbasu. "Pomóżcie nam!"


Предлагаю Вашему вниманию оригинал и перевод на русский язык статьи о проблеме поляков на Украине.
Статья опубликована на полськом ресурсе, ссылка на него приведена ниже.
Представляется, что мнения, изложенные здесь, могут быть полезны многим обладателям карты поляка и тем, кто пока лишь намерен ходатайствовать о ней.Оригинал
Перевод

Dramatyczny apel Polaków z Donbasu. "Pomóżcie nam!"


Dra­ma­tycz­ny apel Po­la­ków z Don­ba­su: "Po­móż­cie nam!" W liście skie­ro­wa­nym do se­nac­kiej Ko­mi­sji Spraw Emi­gra­cji i Łącz­no­ści z Po­la­ka­mi za gra­ni­cą pro­szą o pracę i moż­li­wość za­miesz­ka­nia dla stu osób ma­ją­cych Kartę Po­la­ka, które chcia­ły­by przy­je­chać do Pol­ski.


Dziś ko­mi­sja wy­słu­cha­ła in­for­ma­cji rządu w tej spra­wie. Wice­mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Artur No­wak-Far powiedział, że re­gion ob­ję­ty wal­ka­mi opu­ści­ło 2/3 Po­la­ków, głów­nie mło­dych. W ob­wo­dzie do­niec­kim po­zo­sta­ły je­dy­nie osoby star­sze i pra­cow­ni­cy ad­mi­ni­stra­cyj­ni.


MSZ od­no­to­wa­ło zwięk­szo­ne za­in­te­re­so­wa­nie ubie­ga­niem się o Kartę Po­la­ka, zwięk­szo­ne za­in­te­re­so­wa­nie wy­jaz­da­mi do na­sze­go kraju. - Mamy spory wzrost wnio­sków o wizy, zwięk­szy­ło się za­in­te­re­so­wa­nie stu­dia­mi w Pol­sce, zwięk­szył się na­pływ wnio­sków o za­sił­ki, które są wy­pła­ca­ne przez kon­su­lów. Dużo jest za­py­tań i wnio­sków o azyl, schro­nie­nie, emi­gra­cje do Pol­ski - mówił pod­czas ko­mi­sji wi­ce­mi­ni­ster No­wak-Far. Dodał, że przyj­mo­wa­nie uchodź­ców jest przede wszyst­kim za­da­niem pań­stwa ukra­iń­skie­go.


Obec­ny na po­sie­dze­niu ko­mi­sji Woj­ciech Ty­ciń­ski, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Współ­pra­cy z Po­lo­nią Mi­ni­ster­stwa Spraw Za­gra­nicz­nych po­in­for­mo­wał, że w Pol­sce nie ma żad­nych prze­pi­sów i pro­ce­dur, które by po­zwo­li­ły na przy­ję­cie na­szych ro­da­ków z Don­ba­su. Woj­ciech Ty­ciń­ski po­wie­dział, że jest to bar­dzo zło­żo­na spra­wa, o któ­rej bę­dzie dys­ku­to­wał spe­cjal­ny mię­dzy­re­sor­to­wy ze­spół.


Wi­ce­pre­zes To­wa­rzy­stwa Kul­tu­ry Pol­skiej Don­ba­su Wik­to­ria Char­czen­ko w roz­mo­wie z IAR wy­ra­zi­ła żal, że dla Po­la­ków nie ma miej­sca w Do­niec­ku, a i w Pol­sce nie są oni mile wi­dzia­ni. - Co mamy robić? - py­ta­ła. - Prze­cież chyba 100 osób można ura­to­wać. Za­cznij­cie od stu albo cho­ciaż od jed­nej osoby - ape­lo­wa­ła Wik­to­ria Char­czen­ko.


Po­dob­ne­go zda­nia jest ksiądz Grze­gorz Rapa. Pro­boszcz pa­ra­fii rzym­sko­ka­to­lic­kiej w Łu­gań­sku po­wie­dział IAR, że sy­tu­acja w Don­ba­sie za­sko­czy­ła Ko­ściół za­rów­no w Pol­sce, jak i na Ukra­inie. - Sądzę, że nie na­dą­ża­ją za tymi pro­ble­ma­mi i nie ma też opra­co­wa­nych pro­gra­mów ani ze stro­ny pań­stwa, ani ze stro­ny Ko­ścio­ła, więc sy­tu­acja jest opła­ka­na - dodał ksiądz Rapa.


Wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca se­nac­kiej ko­mi­sji Bar­ba­ra Bo­rys-Da­mięc­ka z PO po­wie­dzia­ła Pol­skie­mu Radiu, że głów­ny pro­blem z po­mo­cą dla Po­la­ków z Don­ba­su po­le­ga na tym, że są oby­wa­te­la­mi ukra­iń­ski­mi. Dla­te­go - jak mó­wi­ła - liczy na pomoc or­ga­ni­za­cji po­za­rzą­do­wych, które jej zda­niem MSZ po­wi­nien wes­przeć fi­nan­so­wo.


Pod­czas po­sie­dze­nia se­nac­kiej ko­mi­sji pre­zes Fun­da­cji Wol­ność i De­mo­kra­cja Mi­chał Dwor­czyk po­wie­dział, że wy­stą­pił do rządu o pod­ję­cie te­ma­tu re­pa­tria­cji. W oce­nie fun­da­cji, nie jest tu po­trzeb­na zmia­na prawa. Wy­star­czy roz­po­rzą­dze­nie Rady Mi­ni­strów, które roz­sze­rzy­ło­by za­kres dzia­ła­nia usta­wy o teren Don­ba­su. Fun­da­cja chce też, by rząd opra­co­wał pro­gram wspie­ra­ją­cy re­pa­trian­tów, bo - jak po­wie­dział Mi­chał Dwor­czyk - nie ma co się łu­dzić, że nagle wój­to­wie, bur­mi­strzo­wie i pre­zy­den­ci ma­so­wo za­czną za­pra­szać ro­dzi­ny z re­gio­nu ob­ję­te­go kon­flik­tem.


Драматичный призыв поляков с Донбасса. "Помогите нам!"


Драматичный призыв поляков с Донбасса: "Помогите нам!" В письме, направленном в сенатскую Комиссию по вопросам эмиграции и связям с поляками за рубежом, содержится просьба предоставить работу и возможность проживания для ста человек, которые имеют Карту поляка и хотели быпереехать в Польшу.


Сегодня Комиссия выслушала информацию правительства по этому делу. Вице-министр иностранных дел Артур Новак-Фар сказал, что регион, охваченный войной, покинуло 2/3 поляков, главным образом молодых. В Донецкой области остались лишь пожилые люди и административные работники.


МИД зафиксировало выросший интерес к Карте поляка и рост заинтересованности в выезде к нашу страну (Польшу). – У нас достаточно большой рост количества заявлений на визы, возрос интерес к учебе в Польше, увеличился наплыв заявлений на пособия, выплачиваемые консулами. Много запросов и заявлений о предоставлении статуса беженца и об эмиграции в Польшу - говорил во время комиссии вице-министр Новак-Фар. Он добавил, что в первую очередь украинское государство должно заниматься проблемой приема эмигрантов.


Присутствовавший на заседании комиссии Войчех Тычинский, директор Департамента по сотрудничеству с польской диаспорой Министерства иностранных дел поинформировал, что в Польше нет никаких нормативных документов, позволяющих принять наших соотечественников с Донбасса. Войчех Тычинский сказал, что это очень сложный вопрос, который будет обсуждаться на специальной межведомственной группе.


Вице-председатель Общества польской культуры Донбасса Виктория Харченко в разговоре с IAR выразила сожаление, что для поляков нет места в Донецке, но и в Польше их не рады видеть. - Что нам делать? – спрашивала она. - Ведь 100 человек можно спасти. Начните со ста или хотя бы с одного человека, - апеллировала Виктория Харченко.


Подобного же мнения придерживается и священник Гжегож Рапа. Приходской священник римско-католической парафии в Луганске сказал IAR, что ситуация в Добассе застала враслох Церковь как в Польше, так и на Украине. – Я думаю, что ни государство, ни Церковь не справляются с этими проблемами и не имеют никаких разработанных программ, а следовательно, ситуация плачевная, - добавил священник Рапа.


Вице-председатель сенатской комиссии Барбара Борыс-Дамецкая от ПО сказала Польскому Радио, что главная проблема по вопросу помощи для поляков с Донбасса заключается в том, что они являются украинскими гражданами. Поэтому она рассчитывает на помощь неправительственных организаций, которых, по ее мнению, МИД должен поддержать с финансовой точки зрения.


Во время заседания сенатской комиссии председатель Фонда Свобода и Демократия Михаил Дворчик сказал, что обратился к правительству с предложением обсудить тему репатриации. По оценке фонда, здесь не нужны какие-либо изменения в законодательстве. Достаточно решения Совета Министров, расширяющего сферу действия закона на территорию Донбасса. Фонд хочет также, чтобы правительство проработало программу поддержки репатриантов, потому что, - как сказал Михаил Дворчик, – не стоит обманывать себя, полагая, что местная администрация, бургомистры и президенты городов начнут массово приглашать семьи из региона, охваченного конфликтом.оригинал статьи здесь:Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.


Нет комментариев

Добавить комментарий