Dwaj eksperci Międzyrządowego Zespołu do Zmian Klimatu (IPCC)

Organizacja IPCC, której ekspertami są prof. Piotr Tryjanowski i prof. Zbigniew Kundzewicz, została uhonorowana pokojową Nagrodą Nobla w 2007 r. za wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka.


Организация IPCC, экспертами которой являются профессора Петр Трыяновский и профессор Збигнев Кундзевич, была награждена Нобелевской премией мира в 2007 г. за усилия по распространению знаний на тему изменений климата, возникающих в результате деятельности человека.Piotr Tryjanowski – profesor zoologii, dyrektor Instytutu Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekologią, behawiorem i ewolucją, m.in. wpływem elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze. Pracował przy pierwszym rozdziale raportu IPCC - o wpływie zmian klimatu na przyrodę: na organizmy żywe, na lodowce czy grunty rolne.

Zbigniew Kundzewicz – profesor klimatologii, hydrolog, członek Polskiej Akademii Nauk, Pracował nad rozdziałem trzecim raportu IPCC, o zasobach wody słodkiej. Interesuje się ekstremami hydrologicznymi, hydrologią systemową, zasobami wtórnymi dla zrównoważonego rozwoju.Петр Трыяновский - профессор зоологии, директор Института зоологии Университета естествознания в Познани, занимается вопросами, связанными с экологией, поведением и эволюцией, в т.ч. влиянием ветровых электростанций на птиц и летучих мышей. Работал над первым разделом доклада IPCC - о влиянии изменений климата на природу: на живые организмы, на ледники или аграрные почвы.
Збигнев Кундзевич - профессор климатологии, гидролог, член Польской Академии наук, работал над третьим разделом доклада IPCC - о запасах пресной воды. Интересуется гидрологическим экстримом, системной гидрологией, вторичными запасами для сбалансированного развития.

Międzyrządowy Zespół do Zmian Klimatu (Intergovenmental Panel on Climate Change - IPCC) – organizacja założona w 1988 r. przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) i oceniająca ryzyko związane z wpływem człowieka na zmiany klimatu. Przewodniczącym IPCC jest Rajendra Kumar Pachauri. W 2007 r. Al Gore i IPCC zostali uhonorowani Nagrodą Nobla za ich wysiłki na rzecz budowy i upowszechniania wiedzy na temat zmian klimatu wynikających z działań człowieka i za stworzenie podstaw dla środków, które są niezbędne do walki z takimi zmianami. Razem z IPCC uhonorowanych zostało dwóch Polaków – profesor Piotr Tryjanowski i profesor Zbigniew Kundzewicz, współautorzy przyjętego w 2007 r. czwartego raportu IPCC.
Межправительственная группа по изменениям климата (Intergovenmental Panel он Climate Change - IPCC) - организация, основанная в 1988 г. Всемирной Метеорологической Организацией (WMO), а также Программой окружающей среды при ООН (UNEP), оценивающей риски, связанные с влиянием человека на изменение климата. Председателем IPCC является Rajendra Kumar Pachauri. В 2007 г. Al Gore и IPCC были награждены Нобелевской премией за их усилиях в интересах распространения знаний на тему изменений климата, возникающих в результате деятельности человека, и за обоснование ресурсов, необходимых для борьбы с такими изменениями. Вместе с IPCC были награждены двое поляков - профессор Петр Трыяновский и профессор Збигнев Кундзевич, соавторов принятого в 2007 г. четвертого доклада IPCC.Источник:
http://www.polska.pl/poznaj-polske/noblisci


Посмотреть также:
Лех Валенса
Чеслав Милош
Владыслав Реймонт
Генрик Сенкевич
Мария Складовская-Кюри
Вислава ШимборскаяЕсли Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.