Краков - Старый город
Miasto Kraków


Nazwa dobra: Historyczny zespół urbanistyczny i architektoniczny miasta Krakowa

Lokalizacja: Kraków jest miastem stołecznym województwa małopolskiego.

Obszar dziedzictwa kulturowego:
  • wzgórze Wawel z zamkiem królewskim i katedrą,
  • dawne miasto średniowieczne w obrębie murów obronnych,
  • dzielnica Kazimierz (średniowieczny obszar Kazimierza, wraz z przedmieściem Stradom

Status prawny: większość nieruchomości znajdujących się na obszarze historycznego zespołu należy do Skarbu Państwa polskiego. Pozostałe należą do osób fizycznych lub prywatnych.


Data wpisu - 1978 rok

Kraków to pierwsza stolica państwa polskiego, średniowieczna metropolia położona na starej trasie kupieckiej, łączącej Europę Zachodnią i Wschodnią po północnej stronie Sudetów i Karpat, przebiegającej od strony Wrocławia poprzez Lwów, aż do Kijowa.Город Краков


Точное название: Исторический градостроительный и архитектурный комплекс города Кракова

Местонахождение: Краков является столичным городом Малопольского воеводства.

Область культурного наследия:

  • взгорье Вавель с королевским замком и кафедральным собором
  • бывший средневековый город в границах крепостных стен
  • квартал Казимеж (средневековая область Казимеж, вместе с предместьем Страдом)

Юридический статус: бóльшая часть недвижимости, находящаяся в области исторического комплекса, принадлежат государственной Польской казне. Остальное принадлежит физическим или частным лицам.

Дата внесения в список - 1978 год.

Краков - это первая столица польского государства, средневековая метрополия, расположенная на бывшей торговой трассе, соединяющей Западную и Восточную Европу по северной части Судет и Карпат, которая пролегает от Вроцлава через Львов до самого Киева.