Замок крестоносцев в Мальборке


 

Zamek krzyżacki w Malborku


Lokalizacja: Malbork jest miastem znajdującym się we wschodniej części województwa pomorskiego. Położony jest na terytorium Żuław Wiślanych, nad brzegiem rzeki Nogat.

Zamek malborski jest jednym z najwspanialszych zabytków architektury w Europie. Ta monumentalna, średniowieczna budowla, której budowę rozpoczęto w 1247 roku, obejmuje trzy zamki:


Zamek Wysoki z salą kapitulną, skarbcem, refektarzem, kapitularzem i kaplicą NMP,


Zamek Średni (koniec XIII w.), z pałacem wielkiego mistrza, wielkim refektarzem, kaplicą św. Bartłomieja,

Zamek Niski (przedzamcze, XIV w.), z arsenałem, ludwisarnią i kościołem św. Wawrzyńca.


Wszystkie one połączone są razem kompleksowym systemem fortyfikacji, tworząc jeden organizm największego ceglanego zespołu warownego na świecie.

Status prawny: własność państwowa;

Data wpisu - 1997 rok

Zamek krzyżacki w Malborku składa się na unikalne w skali świata dzieło architektoniczne, którego śmiałe i nowatorskie rozwiązania techniczne, zwłaszcza metoda konstruowania sklepień, szczytów i portali, a także wykorzystywanie rzeźby i ornamentyki - znalazły powszechną kontynuację nie tylko w wielu późniejszych zamkach budowanych przez Krzyżaków, ale także w innych konstrukcjach gotyckich Europy północno - wschodniej.

Na szczególną uwagę zasługuje zwłaszcza wielki refektarz Zamku Średniego i najstarsza część zespołu - Zamek Wysoki (1276-1280, rozbudowany w latach 1334-1344), jest prekursorskim wzorcem czteroskrzydłowej twierdzy obronnej, łączącej w sobie również inne funkcje, m.in. klasztorne.

Stając się w 1309 roku siedzibą wielkiego mistrza Zakonu Niemieckiego (zwanego krzyżackim), Malbork awansował do roli stolicy, a z czasem również głównego, wzorowo rozwiniętego ośrodka gospodarczego, wojskowego i administracyjnego dla tego jednego z najpotężniejszych państw na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego.


Замок крестоносцев в Мальборке


Местонахождение: Мальборк является городом, находящимся в восточной части Поморского воеводства. Расположен на осушенных участках русла Вислы, на берегу реки Ногат.

Замок в Мольборке является одним из самых величественных памятников архитектуры в Европе. Это монументальное средневековое сооружение, строительство которого было начато в 1247 году, включает в себя три замка:

Высокий Замок с залом общего собрания ордена, казной, трапезной, монастырским помещением и часовней Девы Марии.

Средний Замок (конец XIII в.), с палатами Великого магистра, большой трапезной, часовней святого Варфоломея.

Нижний Замок (прилегающий к основным, XIV в.), с арсеналом, литейным заводом и церковью святого Вавжиньца.

Все они объединены комплексной фортификационной системой, создавая единый организм крупнейшего кирпичного укрепленного комплекса в мире.

Юридический статус: государственная собственность;


Дата внесения в список - 1997 год

Тевтонский замок в Мальборке представляет собой уникальное в мировом масштабе архитектурное произведение, смелые и новаторские технические решения которого, особенно метод конструирования арочных сводов, верхушек башен и порталов, а также использование скульптур и орнаменталистики - нашли продолжение не только во многих более поздних замках, построенных крестоносцами, но и в других готических сооружениях северо-восточной Европы.

Особого внимания заслуживает в частности большая трапезная Среднего и старейшая часть комплекса - Высокий Замок (1276-1280, расширенный в 1334-1344 годах), являющийся новаторским образцом четырефланговой оборонной крепости, объединяющей в себе также другие функции, в частности, монастырские.

Став в 1309 году местом пребывания Великого магистра Немецкого (называемого Тевтонским) ордена, Мальборк превратился в столицу, а в дальнейшем и в главный, образцово развитый хозяйственный, военный и административный центр для одного из самых мощных государств на южном побережье Балтийского Моря.