Maria Skłodowska-Curie


Pierwsza kobieta mianowana profesorem paryskiego uniwersytetu La Sorbonne, pierwsza kobieta przyjęta do mającej 224-letnią tradycję Akademii Medycznej, pierwsza żeńska laureatka dwóch Nobli i pierwsza kobieta, która otrzymała Nobla z chemii.


Первая женщина, именуемая профессором парижского университета в Сорбонне, первая женщина, принятая в члены имеющей 224-летнюю историю Медицинской Академии, первая женская лауреат двух Нобелевских премий и первая женщина, которая получила Нобелевскую премию по химии.
Награждение М. Кюри Нобелевской премией


Znana jako polska fizyk i chemik, jedna z czterech w historii dwukrotnych laureatów Nagrody Nobla. Jej wnuczka, Helene Langevin-Joliot, mawiała, że oprócz dwóch pierwiastków promieniotwórczych, radu i – nazwanego na cześć Polski - polonu, Maria odkryła Piotra Curie, męża i partnera w badaniach naukowych. Pochodząca ze zubożałej polskiej szlachty, po ukończeniu ze złotym medalem rosyjskiego gimnazjum, w 1891 r. wyjechała na studia Wydziale Nauk Ścisłych paryskiej Sorbony, gdzie z pierwszą lokatą zdobyła licencjat z fizyki, a rok później, z drugą lokatą, licencjat z matematyki. Razem z poślubionym w 1895 r. Piotrem Curie, prowadziła badania nad promieniowaniem, odkrytym przez Henri Becquerela. W 1903 r. cała trójka otrzymała wspólnego Nobla z fizyki. Kolejną nagrodę Nobla, w 1911 r., z dziedziny chemii, Maria dostała już samodzielnie. Matka laureatki Nagrody Nobla Ireny Joliot-Curie. Urodziła się 7 listopada 1867 r. w Warszawie, a zmarła 4 lipca 1934 r. w Passy, we Francji na białaczkę szpikową i chorobę popromienną. Szczątki jej i jej męża przeniesiono do francuskiego Panteonu.

Известная как польская по происхождению физик и химик, одна из четырех за всю историю двукратных лауреатов Нобелевской премии. Ее внучка, Helene Langevin-Joliot, говорила как-то, что кроме двух радиоактивных элементов - радия и названного в честь Польши полония - Мария открыла Петра Кюри, мужчину и партнера в научных исследованиях. Она родилась в обедневшей семье польского дворянства, после окончания с золотой медалью русской гимназии в 1891 г. выехала на учебу в парижскую Сорбонну на факультет Точных наук, где получила первую ученую степень по физике, а годом позже - вторую ученую степень по математике. Вместе с мужем Петром Кюри в 1895 г. проводила исследования над излучением, открытым Henri Becquerela. В 1903 г. все трое получили общую Нобелевскую премию по физике. Очередную Нобелевскую премию в 1911 г. в области химии Мария получила уже самостоятельно. Является матерью лауреата Нобелевской премии Ирены Юлиот-Кюри. Родилась 7 ноября 1867 г. в Варшаве, а умерла 4 июля 1934 г. в Пассы во Франции от мозговой лейкемии и лучевой болезни. Останки ее и ее мужа перенесены во французский Пантеон.
Источник:

http://www.polska.pl/poznaj-polske/noblisci


Посмотреть также:
Лех Валенса
Чеслав Милош
Владыслав Реймонт
Генрик Сенкевич
Вислава Шимборская
Петр Трыяновский и Збигнев Кундзевич


Если Вы находите данную информацию полезной Вам и Вашим друзьям, поделитесь с ними, кликнув на кнопки социальных сетей.