* - ''Книга рекордов''


В Польше существует большое количество примечательных мест и объектов, которые можно отнести к категории "самый-самый". Представляем лишь некоторые их них.


Природные "рекордсмены"

1.

Jeziorak – najdłuższe jezioro
Ten malowniczy akwen ma długość 27,5 km, znajduje się tu również największa wyspa śródlądowa w Polsce – Wielka Żuława (86 ha powierzchni). Jest to wymarzone miejsce dla żeglarzy i amatorów innych sportów wodnych.   

Езёрак - самое длинное озеро
Эта живописная акватория имеет протяжность 27,5 км, здесь также находится самый большой континентальный остров в Польше - Большая Жулава (площадь 86 гектаров). Это идеальное место для любителей парусного и иных видов водного спорта.           
2.

Mińsk Mazowiecki – najstarsza sosna
Niedaleko dworca kolejowego rośnie sosna zwyczajna mająca aż 300-350 lat. Jej wymiary to 22 m wysokości i 360 cm obwodu. Obecnie drzewo rośnie w lesie, ale po rozbudowanej koronie widać, że dawniej nie było w pobliżu innych drzew.

Минск Мазовецкий - самая старая сосна
Недалеко железнодорожного вокзала растет обычная сосна, возраст которой аж 300-350 лет. Ее размеры  22 м в высоту и 360 см в обхвате. В настоящее время дерево растет в лесу, но по широкой кроне видно, что много лет назад вблизи нее не было других деревьев.
3.

Kozi Wierch – najwyższy polski szczyt
2291 metrów wystarczy, aby stać się najwyższym szczytem w całości leżącym w naszym kraju. Jest kilka wyższych szczytów, ale przez wszystkie przebiega granica polsko-słowacka. Wejście na Kozi Wierch jest stosunkowo niebezpieczne, gdyż jest to część Orlej Perci – najtrudniejszego tatrzańskiego szlaku.

Козий Пик - самая высокая польская вершина
Иметь 2291 метров достаточно, чтобы стать самой высокой вершиной, целиком расположенной на территории страны. Есть несколько более высоких вершин, но по всем ним проходит польско-словацкая граница. Подъем на Козий Пик относительно опасен, поскольку это часть Орлиной груди - самого трудного альпинистского участка.

4. Rysy – najwyżej położony punkt
Każdy ze szkoły wie, że jest to najwyższy punkt w Polsce, a położony jest na wysokości 2499 metrów n.p.m. i stanowi popularny punkt tatrzańskich wycieczek.
Рысы - самая высокая точка
Каждый со школы знает, что это самая высокая точка в Польше, расположена она на высоте 2499 метров над уровнем моря и представляет популярный пункт экскурсий в Татрах.
5.
Raczki Elbląskie – najniżej położony punkt
Był najwyższy punkt, teraz kolej na najniższy. Odwiedzając to miejsce znajdziemy się 1,8 metrów poniżej morza.
Эльблонгские Рачки - самая низкая точка
Была самая высокая точка, в теперь очередь на самую низкую. Посещая это место мы окажемся на 1,8 метров ниже уровня моря.
6. Leszno – najgrubsze drzewo
W tej mazowieckiej wsi, na miejscowym łowisku stoi popularna Topola Lesznowska, która ma aż 14 metrów obwodu przy ziemi. Wyżej drzewo rozgałęzia się na trzy pnie.
Лешно - самое толстое дерево
В этом мозовецком селе, в местном заказнике находится популярный Лешновский Тополь, который на уровне земли в обхвате имеет 14 метров. Выше дерево разветвляется на три ствола.
7.

Henryków Lubański - najstarsze drzewo
W tej niewielkiej dolnośląskiej miejscowości, od 1250 lat, rośnie cis pospolity. Ma on 512 centymetrów obwodu i 13 metrów wysokości.

Хенрикув Любанский - самое старое дерево
В этом небольшом нижнесилезском населенном пункте уже в течение более чем 1250 лет растет обычный тисс. Он имеет 512 сантиметров в обхвате и 13 метров в высоту.

8.
Śniardwy – największe jezioro
Punkt docelowy wielu żeglarzy, akwen ma aż 113,8 km2. Turystów przyciągają tu malownicze krajobrazy i możliwość uprawiania różnego rodzaju sportów wodnych.
Сьнярдвы - самое большое озеро
Это конечный пункт путешествий многих любителей парусного спорта, акватория охватывает 113,8 кв. км. Туристов привлекают здесь живописные пейзажи и возможность заниматься разными видами водного спорта.
9. Wielka Śnieżna - najdłuższa i najgłębsza jaskinia
Ta tatrzańska jaskinia ma aż 22,5 kilometrów długości. Różnica wzniesień jest równie imponująca i wynosi 815 metrów.
Большая Снежная - самая длинная и глубокая пещера
Эта пещера в Татрах имеет протяжность в 22,5 километров. Перепад высот не менее впечатляющий и составляет 815 метров.
10. Wielka Siklawa – największy wodospad
W tatrzańskiej Dolinie Pięciu Stawów znajduje się imponujący wodospad. Wysoki na 70 metrów robi wrażenie na każdym turyście. Dużym plusem jest jego dostępność, szlak prowadzi obok wodospadu, dając możliwość zrobienia ciekawych fotografii.
Большая Сиклава - самый большой водопад
В Долине Пяти Прудов в Татрах находится впечатляющий водопад. Его 70 метров высота производят впечатление на каждого туриста. Большим плюсом является его доступность, трасса проходит около водопада, давая возможность сделать интересные фотографии.
11. Jarosławiec – najwyższy klif 
Spacerując przy Morzu Bałtyckim w pobliżu Jarosławca, zobaczymy bardzo malowniczy fragment wybrzeża. Wysoki klif robi duże wrażenie i dostarcza doznań estetycznych, ciągnie się on przez 2 kilometry i ma 24 metry wysokości.
Ярославец - самый высокий берег
Прогуливаясь на Балтийском побережье вблизи Ярославца, мы увидим очень живописный его фрагмент. Высокий берег производит большое впечатление и заставляет испытать новые эстетические ощущения, тянется на 2 километра и имеет высоту 24 метра.
12.

Jezioro Hańcza – najgłębsze jezioro
Ten polodowcowy akwen ma aż 108,5 metrów głębokości. Jest to jezioro rynnowe, które charakteryzuje się dużą czystością i przezroczystością wód.

Озеро Ханьча - самое глубокое озеро
Эта постледниковая акватория имеет глубину 108,5 метров . Это желобовое озеро (тунельное), которое характеризуется большой чистотой и прозрачность воды.


13. Wolin – największa wyspa
Jest to wyspa przybrzeżna leżąca w województwie zachodniopomorskim, oddzielona cieśniną Dziwną, Zalewem Kamieńskim i Zalewem Szczecińskim oraz rzeką Świną. Jej powierzchnia to 265 km2. Każdemu polecamy wizytę w Wolińskim Parku Narodowym.
Волин - самый большой остров                  
Этот прибрежный остров, расположенный в  Западнопоморском воеводстве, окружен Дзивным проливом, Каменским и Щецинским заливами, а также рекой Сьвина. Его  площадь - 265 кв. км. Рекомендуем каждому посетить Волинский национальный парк.                                 
Рекорды в сфере культуры – достопримечательности:
1. Lubiąż – największy klasztor
Jest to największy zespół klasztorny w Polsce i jeden z największych w Europie. Wszystkie obiekty zajmują obszar dwa i pół razy większy niż powierzchnia słynnego zamku na Wawelu. Jest to miejsce, które po prostu trzeba zobaczyć.
Любёнж - самый большой монастырь
Это самый большой монастырский комплекс в Польше и один из крупнейших в Европе. Все объекты занимают территорию два с половиной раза большую, чем территория знаменитого замка Вавель. Это место, которое просто напросто нужно увидеть.
2.

Kraków – największy średniowieczny rynek
Miejsce to jest jednym z najchętniej odwiedzanych obiektów w naszym kraju. W sezonie spotkamy tu setki turystów podziwiających uroki dawnej stolicy Polski. Sam rynek zajmuje obszar kwadratu o boku 200 metrów i jest największy w Europie. Z wartych uwagi zabytków mieszczących się przy rynku, można wymienić Kościół Mariacki, Sukiennice, Kościół św. Wojciecha oraz Wieżę Ratuszową.

Краков - самый большой средневековый рынок.

Место это - один из наиболее посещаемых объектов в стране. В разгар сезона мы встретим здесь сотни туристов, которые любуются красотами бывшей столицы Польши. Сам рынок занимает территорию в форме квадрата со стороной в 200 метров и является самым большим в Европе. Из заслуживающих внимания памятников, относящихся к рынку, можно назвать Мариацкмй костел, Торговые Ряды, Церковь святого Войчеха и Башню Ратуши.

3. Tarnowo Pałuckie – najstarszy drewniany kościół
Świątynia została wybudowana w połowie XIII wieku przez cystersów. W ostatnich latach, dzięki pracom badawczym wiadomo, że fragmenty ścian kościoła pochodzą z 1373 roku. Warte uwagi są tu ciekawe polichromie.
Тарново Палуцке - самый старый деревянный костел.
Святыня быа построена в середине XIII века цистерианцами. В последние годы благодаря исследованиям стало известно, что фрагменты стен костела относятся к 1373 году. Заслуживают внимания здесь интересные полихромные картины.
4. Rypin – największy witraż kościelny
W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa można obejrzeć witraż mający aż 212 m2 powierzchni. Przedstawia on Scenę Ostatniej Wieczerzy i mieści się w prezbiterium świątyni.
Рыпин - самый большой костельный витраж.
В костеле Пресвятейшего Сердца Иисуса Христа можно увидеть витраж площадью 212 кв. м. На нем изображена сцена Тайной Вечери и содержится в пресвитерии святыни.
5. Pułtusk – największy wybrukowany plac
W samym centrum miasta znajduje się imponujący plac, w całości wybrukowany „kocimi łbami”. Ma on aż 400 metrów długości i jest otoczony pięknymi kamienicami, bazyliką Zwiastowania NMP i św. Mateusza oraz kaplicą św. Marii Magdaleny.
Пултуск - самая большая мощеная площадь
В самом центре города находится впечатляющая площадь, полностью вымощеная брусчаткой - „кошачьими головами”. Ее длина 400 метров, по ее периметру распо-ложены красивые каменные дома, базилика Благовеще- ния и св. Матвея, а также часовня св. Марии Магдалины.
6. Sopot – najdłuższe molo
Molo im. Jana Pawła II w Sopocie jest znane w całej Polsce. Jest to najdłuższe drewniane molo w Europie i ma około 0,5 kilometra długości. W sezonie spotkamy tu wielu turystów korzystających z uroków tego popularnego kurortu.
Сопот- самый длинный пирс
Пирс им. Иоанна Павла II в Сопоте известен во всей Польше. Это самый длинный деревянный пирс в Европе и имеет длину около 0,5 километра. В разгар сезона здесь много туристов, наслаждающихся красотами этого популярного курорта.
7. Gdańsk – największy pomnik
Ogromny Pomnik Poległych Stoczniowców 1970 został odsłonięty 16 grudnia 1980 roku. Jest to ogromny monument przedstawiający trzy krzyże z kotwicami upamiętniający wydarzenia grudnia 1970 roku.

Гданьск - самый большой памятник
Огромный Памятник Погибшим Судостроителям 1970 был воздвигнут 16 декабря 1980 года. Это огромный монумент, представляющий собой три креста с якорями, увековечивающий события декабря 1970 года.


8. Trzebnica - najstarszy ślad pobytu człowieka na ziemiach Polski
Kilkaset metrów na północ od centrum miasta (na stokach Winnej Góry) znajduje się najstarszy ślad pobytu człowieka na ziemiach polskich. Jest to dawne obozowisko łowców, które ma ogromne znaczenie dla historii.

Тшебница - древнейший след пребывания человека на землях Польши
В нескольких сотнях метров к северу от центра города (на склонах Винной Горы) находится древнейший след пребывания человека на польских землях. Эта древняя охотничья стоянка, имеющая огромное значение для истории.

Самые-самые...
Najdłuższe

Przedmieście Szczebrzeszyńskie i Warmątowice Sienkiewiczowskie to przykłady łamańców językowych i jednych z dłuższych nazw polskich miejscowości. Wśród jednoczłonowych mamy z kolei Szymankowszczyznę, Wierzchosławiczki i Jazgarzewszczyznę. Wszystkie ex aequo zajmują pierwsze miejsce i liczą po 17 znaków.


Самые длинные
Щебженинское Пшедместье и Сенкевичовские Варматовице - это примеры скороговорок и одних из наиболее длинных названий польских населенных пунктов. Среди названий в одно слово у нас есть в свою очередь Шиманковщина, Вешхославички и Язгажевщина. Все они на равных правах занимают первое место и насчитывают по 17 польских знаков.

Najkrótsze

Wśród najkrótszych nazw miejscowości w Polsce króluje Oś, a tuż za nią uplasował się trzyliterowy Hel, Ełk, Tuł, Buk i Ryn.

Самые короткие

Среди самых коротких названий населенных пунктов в Польше на пьедестале Ощ, а тут же за ней занял место трехбуквенный (в польском) Гель, Эльк, Тул, Бук и Рын.

Najdziwniejsze

Niektóre nazwy jak Zimna Wódka, Grzeczna Panna czy Swornegacie są zabawne. Zdarzają się jednak i te mniej pochlebne, jak np. Stolec, Cyców, Moszna, Górne Wymiary czy Białykał (dawny Biały Kał). Jest też Niezdara, Konowały, Łosie i Sieroty.
Mamy w Polsce mieszkańców Szkarady, Szkaradowa lub Paskud. Znaleźliśmy również Kłopoty Stanisławy, Genowefę, Nowe Rumunki, Stare Baby i Nowe Laski. Możecie trafić do Piekła, Niepiekła, Czyśćca lub Nieba.
Nie brakuje nazw związanych ze światem zwierząt jak Pieski, Kurki, Mrówki, Zajączki i Kocury, a także gastronomią: Barszcz, Pierożki i Ogórki.

Самые странные
Некоторые названия, такие как Холодная Водка, Вежливая Панна или Сворнэподштанники (нем.) забавны. Случаются однако и менее лестные, как напр. Стул, Цыцув, Мошонка, Верхние Размеры или Белыйкал (ранее Белый Кал). Есть также Недотепа, Коновалы, Лоси и Сироты.
Есть в Польше и жители Мерзости, Мерзостного или Паскуд. Мы нашли также Хлопоты Станиславы, Геновэфу, Новые Румынки, Старые Бабы и Новые ЛескИ. Вы можете попасть в Пекло, Непекло, Чистилище или Небо.
Имеются и названия, связанные с миром животных, такие как Собачки, Лисички, Муравьи, Зайчики и Коты, а также с гастрономией: Борщ, Вареники и Огурцы.

Światowe

Podróżując po Polsce można także zatrzymać się w Ameryce, Szkocji, Wenecji, Czechach, Szwecji, Atenach, Syberii, Rzymie, a nawet w Korei i Bagdadzie.

Всемирные
Путешествуя по Польше можно также остановиться в Америке, Шотландии, Венеции, Чехии, Швеции, Афинах, Сибири, Риме, а даже в Корее и Багдаде.

Najdłuższe molo w Polsce

Wyprawę rozpoczynamy w Sopocie, gdzie znajduje się najdłuższe molo w kraju. Część spacerowa mola im. Jana Pawła II ma 511,5 m, z czego 458 m wchodzi w głąb Zatoki Gdańskiej.

Самый длинный пирс в Польше 
Экспедицию мы начинаем в Сопоте, где находится самый длинный пирс в стране. Прогулочная часть пирса им. Иоанна Павла II составляет 511,5 м, из которых 458 м вдается вглубь Гданьского залива.

Najdłuższy budynek mieszkalny

Oprócz najdłuższego mola, w Gdańsku jest także najdłuższy budynek w kraju. Budynek, nazywany jest Falowcem, ponieważ jego bryła i układ balkonów przypominają falę.
Falowiec ma 10 pięter, 4 segmenty po 4 klatki schodowe, w których znajduje się po około 110 mieszkań, co daje łącznie 1792 mieszkania.

Самый длинный жилой дом 
Кроме самого длинного пирса, в Гданьске есть также самое длинное здание в стране. Здание, называемое Фаловцем (от fala - волна), поскольку его глыба и расположение балконов напоминают волну.
Фаловец имеет 10 этажей, 4 корпуса по 4 подъезда, в каждом из которых находится приблизительно по 110 квартир, что дает в итоге 1792 квартир.

Najdłuższa budowla w Polsce i w Europie

Kolejnym punktem wycieczki będzie najdłuższa budowla w Polsce, a zarazem w Europie. Twierdza Modlin ma aż 2800 metrów długości.
Twierdza Modlin stanowi wielokrotnie rozbudowywany zespół umocnień i zawiera w sobie elementy fortyfikacji francuskiej, rosyjskiej i polskiej.

Самое длинное сооружение в Польше и в Европе
Очередным пунктом экскурсии будет самое длинное сооружение в Польше, и одновременно в Европе. Крепость Модлин имеет аж 2800 метров длины.
Крепость Модлин представляет собой многократно расширявшийся комплекс укреплений и заключает в себе элементы французской, русской и польской фортификации.

Najdłuższy most

Dla zmęczonych mam bardzo dobrą wiadomość, teraz przejedziemy po najdłuższym w Polsce moście. Most Siekierowski, który znajduje się w Warszawie ma 826 m długości, ma też najdłuższe w kraju przęsło o rozpiętości 250 m.

Самый длинный мост
Для уставших у меня есть очень хорошая новость - сейчас мы проедем по самому длинному в Польше мосту. Мост Секеровский, который находится в Варшаве, имеет 826 м в длину, а также самый длинный в стране пролет с размахом в 250 м.

Naj... rzeka w Polsce

Jadąc przez najdłuższy most w Polsce z pewnością zauważyliście pod nim wodę. To nic innego, jak Wisła, czyli najdłuższa rzeka w Polsce. Wisła ma 1047 km długości.


Самая... река в Польше
Проезжая по самому длинному мосту в Польше, Вы, наверное, заметили под ним воду. Это ничто иное, как Висла, то есть самая длинная река в Польше. Висла тянется на 1047 км .

Najdłuższa ławka w Polsce

Jeśli już się zmęczyliście, to proponuję odpoczynek na zielonej trawce, albo może nie, bo nie będzie tematycznie. Może lepiej na drewnianej ławce, oczywiście, najdłuższej w kraju.
Ławka, która znajduje się w Parku Solidarności w Radomsku mierzy sobie 94 m. Do jej wykonania zużyto 421 metrów bieżących desek. Ławka jest zbudowana z 58 modułów, na których łącznie może przesiadywać 190 osób.
Trzeba przyznać, że miejsca wystarczy dla każdego.

Самая длинная скамья в Польше
Если уже вы устали, то я предлагаю отдохнуть на зеленой травке, или скорее нет, потому что будет не в тему. Может быть лучше на деревянной скамье, конечно же, самой длинной в стране.
Скамья, которая находится в Парке Солидарности в Радомске имеет длину 94 м. Для ее изготовления использовано 421 погонный метр досок. Скамья построена из 58 модулей, на которых вместе может уместиться 190 человек. Нужно признать, что места хватит для каждого.

Najdłuższa kolej krzesełkowa

Jedziemy do Wierchomli Małej, gdzie znajduje się najdłuższa w Polsce kolej krzesełkowa. Jej długość to 1600 m.

Самая длинная канатно-кресельная дорога
Мы едем в Малую Верхомлю, где находится самая длинная в Польше канатно-кресельная дорога. Ее протяжность - 1600 м.

Najdłuższa jaskinia w kraju

Jaskinia Wielka Śnieżna jest najdłuższą i najgłębszą jaskinią w Polsce. Jaskinia ma 22749 metrów długości. Wewnątrz jaskini można podziwiać podziemne jeziorka i wodospady.

Самая длинная пещера в стране
Большая Снежная Пещера является самой длинной и самой глубокой пещерой в Польше. Пещера имеет 22749 метров протяжности. Внутри пещеры можно любоваться подземными озерцами и водопадами.

Najdłuższa trasa narciarska w Polsce

Znalazło się już coś długiego dla miłośników pływania, siedzenia i jaskiniowców, teraz propozycja najdłuższej trasy dla narciarzy. Trasa Kasprowy Wierch - Hala Gąsienicowa - Kuźnice - ma około 9700 m długości.

Самая длинная лыжная трасса в Польше
Нашлось уже что-то длинное для любителей плавания, сидения и исследования пещер, а теперь предложение самой длинной трассы для лыжников. Трасса Каспровый Верх - Пастбище Гусеницова - Кузьнице - имеет около 9700 м длины.
Najdłuższy wiadukt w Polsce

Najdłuższy wiadukt w naszym kraju znajduje się w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Wiadukt ma 490 m długości i 26 m wysokości. Zbudowany został z kamienia, nad rzeką Bóbr.

Самый длинный виадук в Польше
Самый длинный виадук в нашей стране находится в Болеславце в Нижней Силезии. Виадук имеет 490 м протяжности и 26 м высоты. Построен был из камней, у реки Бобер.

Мы продолжаем работать над разделом. Подпишитесь на обновления! (слева под меню)


                               
Надеюсь, Вам понравился данный раздел.
Вы можете поделиться со своими друзьями, кликнув на кнопки социальных сетей.