Варшава - Старый город
Miasto Warszawa


Nazwa dobra: Historyczne centrum miasta Warszawy

Lokalizacja: Warszawa - miasto stołeczne województwa mazowieckiego i stolica Rzeczypospolitej Polskiej, położona jest nad Wisłą.


Jej granice opierają się na wschodzie o brzeg Wisły, a na południu kończą się na Placu Zamkowym. Na zachodzie przebiegają ulicami: Podwale, Długa i Bonifraterska, by w konsekwencji zamknąć się na północy - Konwiktorską i Sanguszki.

Stare Miasto zostało rozplanowane na czworobocznym placu gdzie wychodzące z jego "rogów" ulice przecinają się wzajemnie pod kątem prostym. Kompozycja Nowego Miasta składa się zasadniczo z dwóch elementów - rynku głównego, w formie trapezu oraz która wyznacza centralną oś miasta. Wszystkie znajdujące się na tym terenie budowle stanowią przede wszystkim wyraz mody architektonicznej, popularnej w XVII wieku, z elementami gotyku i renesansu, bogatą ornamentyką wnętrz i elewacji zewnętrznych.

Status prawny: historyczne centrum miasta Warszawy jest własnością komunalną (stołeczną)

Data wpisu - 1980 rok.


Stare i Nowe Miasto Warszawy, objęty ścisłą ochroną konserwatorską UNESCO jest szczególnym przykładem tkanki urbanistycznej kształtowanej z największą pieczołowitością od średniowiecza do końca XX wieku. Układ Starego Miasta z prostokątnym rynkiem, otoczonego pierścieniem murów obronnych został rozplanowany w XIII wieku. Wraz z zespołem gotyckich i renesansowych kamienic, poddanych w XVII wieku barokowej przebudowie, zasługiwały niegdyś na miano "Paryża Północy". Jednak w toku działań II wojny światowej, zbombardowane i wysadzone w powietrze, przestało niemal istnieć. Destrukcję tkanki miejskiej Warszawy, bezpośrednio po zakończeniu okupacji, szacuje się aż na 85 %, w tym Stare i Nowe Miasto zostało zrównane z ziemią niemal całkowicie.Город Варшава


Точное название: Исторический центр города Варшавы

Местонахождение: Варшава - столичный город Мазовецкого воеводства и столица Польской Республики, расположена на Висле.


Ее границы на востоке доходят до берега Вислы, а на юге ограничивапются Замковой Площадью. На западе проходит по улицам: Подвале, Длуга и Бонмифатерска, а на севере заканчивается на Конвикторской и Сангушки.

Старый Город был распланирован на четырехугольной площади, где улицы, выходящие из его "углов", взаимно пересекаются под прямым углом. Композиция Нового города состоит в основном из двух элементов - главного рынка в форме трапеции, а также из части, которая является центральной осью города. Все сооружения, находящиеся на этой территории, представляют собой прежде всего отражение популярной в XVII веке архитектурной моды с элементами готики и ренессанса, богатой орнаментами внутренней отделки и внешних фасадов.

Юридический статус: исторический центр города Варшавы является коммунальной собственностью (столичной)

Дата внесения в список - 1980 год.


Старый и Новый Город Варшавы, находящиеся под строгой охраной UNESCO, является особым примером градостроительства, бережно формировавшейся с периода средневековья до конца XX века. Структура Старого Города с прямоугольным рынком, окруженным кольцом крепостных стен, была спланирован в XIII веке. Вместе с комплексом готических и ренессансных каменных домов, подвергшихся в XVII веке перестройке в стиль барокко, они получили когда-то название "Северного Парижа". Однако в ходе военных действий II мировой войны, в результате бомбардировок и обстрелов город почти полностью прекратил свое существование. Разрушение городской структуры Варшавы, непосредственно после оккупации оценивалось в 85 %, в том числе Старый и Новый Город были почти полностью стерты с лица земли.