Величка
Kopalnia soli w Wieliczce


Lokalizacja:Wieliczka jest miastem województwa małopolskiego, znajdującego się w południowej części Polski. Położona jest na południe od Krakowa, u podnóża Karpat.

Obszar dziedzictwa kulturowego:Kopalnia położona jest pod powierzchnią miasta Wieliczka, na głębokości od 63 m (poziom I) do 327 m (poziom IX).

Status prawny: własność państwowa;

Data wpisu - 1978 rok

Kopalnia soli w Wieliczce to jedyny obiekt górniczy na świecie czynny bezustannie od XIII wieku do dnia dzisiejszego. Na przestrzeni wieków powstało tam prawie 7,5 mln m3 , tzw. puszek poeksploatacyjnych, rozciągających się na 9 poziomach głównych, leżących na głębokości od 63 do 327 metrów. Na ten podziemny, architektoniczny, swoisty labirynt wyrzeźbiony w soli składa się ponad 2000 tysiące komór o kubaturze 6,5 m3 oraz prawie 300 km wyrobisk korytarzowych. W północno - wschodniej części złoża, w rezultacie zmian tektonicznych, powstał unikalny zespół szczelin i pustek, w których systematycznie krążąca nasycona solanka ulegała krystalizacji, budując, tzw. Groty Kryształowe.


Wnętrza o monumentalnej często rzeźbie stropów i ścian i niepowtarzalnych kształtach odbijających się efektownie w jeziorach solankowych ("Weimar", "Jezioro Wessel", "Grota Józefa Piłsudskiego") oraz komnaty bogato zdobione solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami, wg wzorców zaczerpniętych z różnych epok, nie mają sobie równych nigdzie indziej. Wielicki ośrodek górniczy stał się w rezultacie najpopularniejszym i najchętniej odwiedzanym przez turystów na świecie.

Соляная шахта в Величке


Местонахождение: Величка - это город в Малопольском воеводстве, расположенном в южной части Польши. Гшород находится к югу от Кракова, у подножия Карпат.


Область культурного наследия: Шахта расположена под поверхностью города Величка нав глубине от 63 м (уровень II) до 327 м (уровень IX).

Юридический статус: государственная собственность;

Дата внесения в список - 1978 год

Соляная шахта в Величке - это единственный в мире горно-добывающий объект, действующий  с XIII века до сегодняшнего дня безостановочно. На протяжении веков там возникло почти 7,5 млн m3, так называемых послеэксплуатационных штолен, протянувшихся на 9 основных уровней на глубине от 63 до 327 метров. В этом подземном своеобразном архитектурном лабиринте, вырезанном в соли, находится свыше 2000 пещер, кубатурой 6,5 m3, а также почти 300 км промежуточных коридорных выработок. В северо-восточной части месторождения - как результат тектонических изменений - возник уникальный комплекс расселин и пустот, в которых систематически циркулирующий насыщенный водно-солевой растовр подвергался кристаллизации, создавая так называемые Хрустальные Гроты.

Внутренний вид зачастую с монументальной архитектурой сводов и стен и с неповторимыми формами, эффектно отражающимися в соляных озерах ("Веймар", "Вессел", "Грот Юзефа Пилсудского"), а также богатые палаты, украшенные соляными статуями и барельефами по образцам, почерпнутым из разных эпох, не имеют себе равных нигде больше. В результате горно-добывающий комплекс Величка стал самым популярным и наиболее охотно посещаемым туристами местом в мире.