Зал Столетия во ВроцлавеHala Stulecia we Wrocławiu

Lokalizacja: Miasto Wrocław, historyczna stolica Śląska, położone jest po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej, przynależąc administracyjnie do województwa dolnośląskiego.

Monumentalny cylindryczny gmach Hali Stulecia, o średnicy 65 metrów i wysokości 45 metrów, znajduje się w centralnej części wrocławskich Terenów Wystawowych, zlokalizowanych w północno-wschodniej części Wrocławia.


Wzniesiona w latach 1911–1913 według projektu Maxa Berga, w stylu ekspresjonistycznym.

Status prawny: własność państwowa pod częściowym zarządem spółek handlowych;

Data wpisu - 2006 rok


Stanowi wyraz twórczego i innowacyjnego podejścia na rzecz rozwoju technik i metod konstrukcyjnych w wielkogabarytowych budowlach o charakterze zbrojnym.


Hala Ludowa, będąc jedną z najcenniejszych i najbardziej efektownych estetycznie światowych zdobyczy nowoczesnej architektury, cechuje dodatkowo nadzwyczajna wielofunkcyjność. Wchodząc bowiem w skład wrocławskich Terenów Wystawowych stanowi wybitny egzemplarz gmachu wykorzystywanego powszechnie na cele publiczne, gdzie od początków zeszłego wieku organizowane są różnego rodzaju i rangi imprezy okolicznościowe, tj. inscenizacje teatralne i operowe, wystawy, koncerty, czy konferencje.Зал Столетия во Вроцлаве

Местонахождение: Город Вроцлав, историческая столица Силезии, расположен по обе стороны центральной Одры, на Силезской низине, административно относится к Нижнесилезскому воеводству.

Монументальное цилиндрическое здание Зала Столетия 65 метров в диаметре и высотой 45 метров, находится в центральной части территории Вроцлавской выставки, расположенной в северо-восточной части Вроцлава.


Возведен в 1911-1913 годах в соответствии с проектом Макса Берга в стиле экспрессионизма.

Юридический статус: государственная собственность под частичным управлением коммерческих структур;

Дата внесения в список - 2006 год


Представляет собой выражение творческого и инновационного подхода в развитии технологии и конструкционных методов сооружения крупногабаритных объектов военного характера.

Национальный Зал, будучи одним из самых ценных и наиболее более эстетически эффектных достижений современной мировой архитектуры, характеризуется чрезвычайно большой дополнительной функциональностью. Входя в состав территории Вроцлавской Выставки представляет собой выдающийся образец здания для обычного публичного использования, где с начала минувшего века организовываются разного рода и ранга мероприятия, т.е. театральные и оперные постановки, выставки, концерты и конференции.